Phường Điện Nam Bắc thực hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

    Công tác Tư pháp ở cấp xã, phường là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

    Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp hộ tịch, Đảng ủy -HĐND – UBND phường Điện Nam Bắc luôn quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó, các chủ trương,  đường lối, chính sách và pháp luật được đi vào cuộc sống một cách kịp thời và hiệu quả. Trong nhiều năm trở lại đây phường Điện Nam Bắc luôn là một trong những phường dẫn đầu về thực hiện công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

    Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cùng với sự chỉ đạo của Phòng Tư pháp thị xã, hàng năm, phường đã xây dựng chương trình công tác, cùng với kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư pháp hộ tịch, công tác hòa giải tại cơ sở…. Đặc biệt phường được bố trí 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của phường thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng chuyên môn công tác Tư pháp – Hộ tịch của UBND phường đã có nhiều chuyển biển tích cực.

       Với mục đích nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBND phường đã đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời chủ động lồng ghép đa dạng với các hình thức như: sinh hoạt các đoàn thể nhân dân, qua hệ thống loa truyền thanh của phường.

       Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Mỗi năm, cán bộ Tư pháp phường đã tham gia giúp HĐND, UBND soạn thảo xây dựng hàng trăm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND phường, đảm bảo phù hợp về thẩm quyền hình thức và thẩm quyền nội dung, kỹ thuật soạn thảo trình bày tuân thủ đúng theo quy định. Phối hợp với công chức Văn phòng phường kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành. Đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

         Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực có nhiều tiến bộ đưa hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch vào hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc. UBND phường đã niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận “Một cửa”, bố trí công chức Tư pháp làm công tác chứng thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có đầy đủ các mẫu dấu chứng thực, sổ chứng thực theo quy định. Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Công tác tiếp công dân đã được lãnh đạo UBND phường, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

        Công tác hòa giải ở cơ sở của phường hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hàng năm, 100% hòa giải viên đều được tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải. Cán bộ hòa giải ở cơ sở được nhân dân tín nhiệm, tin yêu. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản luật đã đi vào đời sống, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện. Mặc dù công tác hòa giải còn có những khó khăn, các mâu thuẫn phát sinh ngày càng có xu hướng phức tạp, các hòa giải viên của phường luôn hoàn thành tốt công tác của mình, góp phần giữ gìn trật tự an toàn của địa phương, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

         Bằng những hiệu quả thực tế, phường Điện Nam Bắc đã khẳng định được vị trí và vai trò của công tác Tư pháp trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân./.

                                                                                       Tố Loan