Công văn số 111/TP ngày 25/8/2021 của Phòng Tư pháp về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã

           Trong những năm qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có yêu cầu đăng ký các sự kiện hộ tịch. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra công tác tư pháp tại một số UBND xã, phường trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: các sự kiện hộ tịch (phát sinh, thay đổi, chấm dứt) chưa được đăng ký kịp thời, đúng quy định pháp luật, đăng ký các sự kiện hộ tịch của cùng một công dân không có sự thống nhất, tình trạng cam đoan không đúng sự thật khi đăng ký hộ tịch vẫn còn xảy ra ở một số địa phương…Từ những tồn tại trên đã làm ảnh hưởng đến công tác đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

        Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; Phòng Tư pháp thị xã đã có Công văn số 111/TP ngày 25/8/2021 đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

        1.Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn mình quản lý.

         2.Thực hiện đăng ký và cấp các giấy tờ hộ tịch đúng quy định pháp luật. Không để các sự kiện hộ tịch phát sinh, chấm dứt, thay đổi thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn quản lý mà không được đăng ký.

         3.Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan thì UBND các xã, phường, Công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật (cam đoan khi đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, bổ sung thông tin hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân). Mẫu bản cam đoan thực hiện theo Mẫu số 20 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

         UBND các xã, phường từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

        4.Thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Hộ tịch: “Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều này đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ”. Do đó, khi phát hiện giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định của Luật Hộ tịch, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật; UBND các xã, phường lập tờ trình đề nghị thu hồi, hủy bỏ theo quy định tại Điều 70 Luật Hộ tịch. Văn bản đề nghị nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ; gửi văn bản kèm toàn bộ hồ sơ về UBND thị xã (qua Phòng Tư pháp) để xem xét, xử lý.

         5.Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 Phan Thị Mỹ

(Chi tiết kèm theo CV _tăng cường thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.signed )