V/v triển khai thí điểm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính

      Thực hiện Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam có thủ tục hành chính “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam” được triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

      Nội dung cụ thể (thành phần hồ sơ, biểu mẫu tờ khai, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện…) của thủ tục hành chính “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam” gửi kèm Công văn số 78/STP-VP ngày 11/01/2023 của Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam.

78_STPCông_văn_triển_khai_thí_điểm_phi_địa_giới_hành_chính.signed