• PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
  • Địa chỉ: 24 Hoàng Diệu, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
  • Điện thoại: (0235)3.867.394
  • Email: tuphapdienban@gmail.com
  • Trưởng phòng : Nguyễn Thị Thùy Hương – Mobile: 0905950459