Những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023

10 Điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực từ 01/07/2024 01. Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3) 02. Giá trị sử dụng của Thẻ căn cước công dân, Chứng minh...

Mặc dù Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng vẫn có 02 quy định của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

     Mặc dù Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng vẫn có 02 quy định của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.      Tại Điều 252, Luật đất đai năm 2024...

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 15/02/2024

 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật ...

03 Luật có hiệu lực từ 01/01/2024

       Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023      Luật Khám bệnh,...

Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

    Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

   Ngày 18/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn...

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

   Ngày 04/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.  Nghị định này quy định chi tiếtkhoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều...
1 2 3 7