Hướng dẫn thực hiện liên thông điện tử với 02 TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng phí

1. Hướng dẫn người dân thực hiện liên thông điện tử với 02 TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng phí.  Hướng dẫn người dân thực hiện

2. Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ký số hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử TAILIEUTAPHUANLIENTHONG (1)