Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 45/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, theo đó:

I.Hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

1.Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cư trú hợp pháp tại tỉnh Quảng Nam;

b) Làm việc hoặc tự tạo việc làm tại các cơ sở dịch vụ, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vui chơi, giải trí, Internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, quán cà phê, nhà hàng, karaoke, khu phố đi bộ, chợ đêm, dịch vụ phục vụ bãi tắm biển công cộng, các cơ sở giáo dục, đào tạo, tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống hoặc làm công việc tự do… phải tạm dừng hoạt động tại các khu vực, địa điểm trên địa bàn tỉnh hoặc bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ việc hạn chế đi lại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ).

2.Mức hỗ trợ: Hỗ trợ đối với người lao động bị ngừng việc, mất việc làm với mức 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không quá 2.000.000 đồng/người.

3. Phương thức hỗ trợ: Chỉ hỗ trợ một lần cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác theo mức trên.

4. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

  II.Hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung

 1.Điều kiện hỗ trợ:  Các trường hợp cách ly tập trung không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2.Mức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày cách ly tập trung (ngoài nội dung hỗ trợ đã được hưởng theo quy định tại Mục b, Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 18/02/2021 của Chính phủ).

3.Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian cách ly thực tế được cấp có thẩm quyền ra quyết định.

4.Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

        CHI TIẾT KÈM THEO NQ ve ho tro lao dong tu do do covid chinh thuc.signed