Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên...

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2021

Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện; tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; sửa đổi biểu thuế xuất nhập nhẩu, kịp thời tháo gỡ khó...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (KỲ CUỐI)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có...

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (KỲ 1)

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020,...

Giới thiệu các Thông tư mới, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021

Các Thông tư của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 gồm: 1. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31...

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày.....

Những quyết sách quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam đã xem xét 31 nội dung, ban hành 19 nghị quyết với nhiều điểm nhấn nổi bật về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh,...

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 1.Hỗ trợ bằng tiền ...

Nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ c...