Quy định về cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử Theo Nghị định, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc...

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội khóa XV, thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 15/6/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có bố cục gồm 8 Chương, 96...

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín d...

Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Luật BVMT năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều; với những nội...