Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với 05 chương và 35...

Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 21/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021  quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định n...

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

     Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định này có hiệu.....

Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định...

Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 45/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó...

Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Quyết định 25/2021/QĐ-TTg), thay thế Quyết đ...