Công văn số 111/TP ngày 25/8/2021 của Phòng Tư pháp về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã

           Trong những năm qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân...

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Quy chế này quy định các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: nguyên tắc, căn cứ xét thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua,...

Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 21/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021  quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định n...

Thông báo về việc tiếp công dân giải quyết cấp thẻ căn cước công dân

Thông báo số 492/TB-CTX(QLHC) ngày 17/3/2021 của Công an thị xã Điện Bàn về việc tiếp công dân giải quyết cấp thẻ căn cước công dân. Đính kèm File