Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Quy chế này quy định các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: nguyên tắc, căn cứ xét thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; tuyến trình khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; tổ chức trao thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

       Đối tượng áp dụng bao gồm:

      + Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt các cơ quan, đơn vị, địa phương), gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

        + Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức người nước ngoài tham gia các phong trào thi đua của tỉnh, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh được khen thưởng theo Quy chế này.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

       (chi tiết kèm theo QĐ và Quy chế) 

Quyết định số 11

Quy chế Thi đuaKhen thưởng (TTr 1535).signed