Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 21/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/06/2021  quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2021.

(CHI TIẾT KÈM THEO QUYẾTĐỊNH QĐ 21/2021/QĐ-TTg)