Phường Điện Nam Bắc tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn phường

   Nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân được kết nạp vào hàng ngũ dân quân tự vệ của phường; ngày 29/02/2024, UBND phường Điện Nam Bắc tổ chức buổi kếp nạp lực lượng dân quân và tuyên tuyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

   Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chị Phan Văn Phờ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND phường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, đại diện của 03 khối phố và hơn 30 thanh niên trong độ tuổi kết nạp lực lượng dân quân.

   Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, năng lực hoạt động thực tiễn của lực lượng dân quân tự vệ, UBND phường quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều biện pháp sáng tạo, đồng bộ, phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phường phát triển kinh tế – xã hội.

   Tại buổi tuyên truyền đồng chí Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp tuyên truyền nội dung quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ như: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.

   Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho các thanh niên trong độ tuổi kết nạp dân quân nắm rõ những nội dung quan trọng của Luật Dân quân tự vệ, luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                               Tố Loan