Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương

     

 Cách đây 76 năm, sau thành công của cuộc Cách mạng tháng 8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào, cũng như toàn thế giới về việc thành lập Nội các thống nhất quốc gia gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp. Ngày 07/11/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/TTg về Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, trong đó quy định “Hàng năm lấy ngày 28/8 là Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp”.

        Cùng với sự phát triển lớn mạnh của ngành Tư pháp cả nước, nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Tư pháp Điện Bàn dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và Sở Tư pháp; sự phối hợp của các ngành, các cơ quan, đoàn thể; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và đội ngũ công chức tư pháp xã, phường đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thị xã.

           Trong tám tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động lớn đến kinh tế – xã hội thị xã nói chung và công tác tư pháp nói riêng, việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, kiểm tra trong lĩnh vực tư pháp đã gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, ngành Tư pháp Điện Bàn đã kịp thời chỉ đạo, bám sát và tổ chức thực hiện quyết liệt các Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra. Một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như:

         Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được quan tâm đẩy mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền: từ việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn và phát hành tờ rơi, tờ gấp đến việc lồng ghép tuyên truyền thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp các ngành tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và xã, phường.…Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền pháp luật, đặc biệt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

         Trong công tác văn bản, Phòng Tư pháp luôn xác đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch về công tác tự kiểm tra, kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thị xã. Qua rà soát kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp, không có giá trị pháp lý, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền có hướng xử lý, giải quyết đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước quản lý, tổ chức và hoạt động.

        Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có yêu cầu đăng ký các sự kiện hộ tịch. Trong công tác giúp UBND thị xã quản lý công tác hộ tịch, đã kịp thời tham mưu UBND thị xã chấn chỉnh sai phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch ở các địa phương, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện từ thị xã đến xã, phường. Trong chương trình công tác hằng năm, Phòng Tư pháp thị xã thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực, giúp đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch các xã, phường thực hiện tốt nghiệp vụ tư pháp.

        Phòng Tư pháp thị xã còn làm tốt công tác tham mưu cho UBND thị xã thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã. Phối hợp các ngành kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, các hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác thi hành pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

         Những kết quả đạt được như trên chính thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Tư pháp Điện Bàn. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, ngành Tư pháp thị xã Điện Bàn tích cực đẩy mạnh tiến độ thực hiện phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021” gắn với việc thực hiện phong trào “ Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp những tháng cuối năm 2021, ngành Tư pháp Điện Bàn sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu như:

       1.Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức ngành Tư pháp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác phòng, chống dịch  bệnh Covid-19. Tổ chức tuyên truyền với hình thức phù hợp đến toàn thể Nhân dân các Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19…..

       2.Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

       3.Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả ‘Ngày Pháp luật Việt Nam’ năm 2021, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

       4.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục của công dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính mức độ 3,4; chứng thực bản sao điện tử….kịp thời giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực công tác tư pháp, nhất là hành chính tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực… Qua đó, rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành còn phức tạp, rườm rà gây khó khăn cho tổ chức và công dân trong quá trình giải quyết công việc.

       5.Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động này.

      6.Tập trung tham mưu cấp thẩm quyền quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã theo chỉ đạo tại Công văn số 81-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã.

      7.Triển khai phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp Điện Bàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; đảm bảo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được cùng những định hướng chỉ đạo điều hành trong sáu tháng cuối năm 2021, ngành Tư pháp Điện Bàn phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn thị xã trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Thị ủy, của HĐND thị xã đã đề ra.

                                                                                                                        Tư pháp Đ.Bàn