Phường Điện Nam Bắc tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

   Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06/QĐ-TTg (Gọi là Đề án 06); UBND phường Điện Nam Bắc tăng cường công tác tuyên truyền chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.

    UBND phường chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền thực hiện việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thuận lợi trong việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội…

     UBND phường chỉ đạo bộ phận Tư pháp hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong các trường hợp người dân ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả chính sách; đối với trường hợp người tàn tất, già yếu, ốm đau không đi lại, công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện chứng thực tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính./.

                                                                      Tố Loan