Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 đợt 1 do Sở Tư pháp tổ chức