Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng xe lưu động trên địa bàn thị xã

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; đồng thời, để Nhân dân trên địa bàn thị xã được tiếp cận, cập nhật văn bản pháp luật mới. Ngày 28/02/2022, Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền lưu động pháp luật lưu động, trực quan trên địa bàn 20 xã, phường

Nội dung tuyên truyền về một số điểm mới đáng chú ý của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính… và một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Thông qua hình thức tuyên truyền lưu động, trực quan đã góp phần giúp người dân cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Theo Kế hoạch, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai việc tuyên truyền pháp luật lưu động, trực quan trên địa bàn 20 xã, phường hoàn thành trước ngày 08/3/2022.

                                                                                Kim Tuyến