Kế hoạch 182/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thị xã về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

 

      Ngày 09/9/2021, UBND thị xã ban hành Kế hoạch 181/KH-UBND  về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.  

          Chi tiết tại Kế hoạch số 182-2021-KH-UBND.signed