Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND thị xã ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 áp dụng trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Quyết định 18821-2021-QD-UBND.signed

Quy chế Kèm QD 18821