Nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND). Nội dung cụ thể như sau:

 

   Nghi quyet sua doi NQ 12.2019 chinh thuc.signed