Từ 01/01/2023 áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn đơn vị hành chính

Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đã sửa đổi bổ sung nhiều quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc biệt là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, đối với tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn đã sửa đổi tiêu chuẩn của tỉnh, trong đó quy định: số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 09 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 01 thành phố hoặc 01 thị xã (giảm 02 đơn vị hành chính so với Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13). Sửa đổi tiêu chuẩn của huyện, trong đó quy định: số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 13 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 1 thị trấn (giảm 03 đơn vị so với Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13). Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc là 09 (giảm 02 đơn vị so với Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13); giảm tiêu chuẩn về quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên còn 1.000.000 người trở lên.

Nghị quyết đã bổ sung Điều 3a quy định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn có yếu tố đặc thù. Theo đó, đơn vị hành chính nông thôn có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng. Cứ thêm 10% dân số là người dân tộc thiểu số thì được giảm thêm 5% nhưng tối thiểu phải đạt 20% mức quy định đối với đơn vị hành chính nông thôn tương ứng.

Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị có yếu tố đặc thù, Điều 9a Nghị quyết quy định: Đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50%, mức tối thiểu của tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội bằng 70% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng.

Đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã có 2 yếu tố đặc thù thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) bằng 50% mức quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng. Hai yếu tố đặc thù gồm: Có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; được xác định hoặc trực thuộc đơn vị hành chính được xác định là trung tâm du lịch quốc gia hoặc quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023./.

                                     theo: http://dbnd.quangnam.gov.vn/