Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

    Ngày 15/8/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung Quyết định:  

      – Hướng dẫn tiêu chí huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tiêu chí 9.6 tại Phụ lục I của Quyết định số 320/QĐ-TTg và tiêu chí 9.4 tại Phụ lục II của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg), gồm: nội dung tiêu chí, điểm số, cách tính điểm, các tài liệu đánh giá, điều kiện công nhận cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

       – Hướng dẫn tiêu chí  tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (tiêu chí 16 tại Phụ lục II của Quyết định số 318/QĐ-TTg), gồm: mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận; tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành; tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu….

Xem chi tiết tại đây

QĐ1723kysignedsignedsigned

HD kèm 1723kysignedsigned