CẢNH BÁO VỀ TÌNH TRẠNG TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ