Một số quy định về Luật đất giá tài sản năm 2016 (tờ 2)