ĐIỆN HỒNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT BẰNG HÌNH THỨC CẤP PHÁT TỜ GẤP

    Trong những năm qua, xác định tuyên truyền là giải pháp căn bản, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến từng người dân. UBND xã Điện Hồng đã chỉ đạo các ban, ngành duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dưới nhiều hình thức; nhờ đó mà nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật ngày càng được nâng lên.

    Thời gian qua, UBND xã đã tăng cường đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhiều hoạt động được tổ chức rộng rãi, tạo sức lan tỏa, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, trong đó hình thức cấp phát tờ gấp tuyên truyền được đẩy mạnh, đây là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được UBND xã Điện Hồng triển khai nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân.

     Với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung ở những nội dung thiết thực về những quy định, nội dung quan trọng của pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Thông qua hình thức này tạo cho người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng và hiệu quả hơn. Cùng với việc phát tờ rơi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các ban ngành của xã còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

                                                                                      NGỌC ÁNH