Tờ gấp Một số quy định về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (kỳ 1)