Hướng dẫn nộp hồ sơ liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú