Đa dạng các hình thức tuyên truyền tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.

  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, gồm 06 Chương, 91 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

   Nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật đến với cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, UBND thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã-Cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên của Hội đồng PBGDPL thị xã thực hiện đa dạng, kết hợp nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật, cụ thể:

  Biên soạn Bộ câu hỏi đáp về các nội dung cơ bản của Luật thực hiện DCCS, thông qua“Chương trình pháp luật và đời sống” được phát thanh hàng tuần trên sóng truyền thanh-truyền hình thị xã để người dân dễ dàng tiếp cận.

  Tổ chức ghi âm file câu hỏi đáp chuyển các xã, phường phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã, phường, đến địa bàn từng thôn, khối phố. Trong 3 ngày (từ ngày ngày 06/9 đến ngày 08/9), đã phối hợp với UBMTTQVN thị xã Điện Bàn, UBMT xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động với quy mô trên toàn thị xã, dọc các trục đường chính, các khu đông dân cư đông đúc….từ đó tạo tính lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm của người dân, bước đầu hình thành thói quen, văn hóa sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

                                               (tuyên truyền bằng xe lưu động ở khắp các xã, phường)

    Phối hợp với UBMTTQVN thị xã Điện Bàn, Hội Nông dân thị xã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp các nội dung của Luật đến Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở 140 thôn, khối phố. Đây là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

                                         Hội nghị tuyên truyền Luật DCCS cho hội viên Hội Nông dân thị xã

    Ngoài ra, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã biên soạn 03 Tờ gấp với 3 chuyên đề: về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong tổ chức sử dụng lao động, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã và Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp để người dân theo dõi, tìm hiểu.

      Các xã, phường đã tổ chức nhiều Hội nghị tuyên tuyền trực tiếp, hội nghị tuyên truyền đến từng thôn, khối phố để truyền tải các quy định của pháp luật và hướng dẫn nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại Hội nghị, các xã, phường đã tổ chức in và phát các Tờ gấp do Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã biên soạn đến cho nhân dân.

    Trong thời gian qua, nhờ sự kết hợp, đa đạng, đồng bộ nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền tạo nhiều kênh thông tin để người dân thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách mới được ban hành. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự trở thành cầu nối quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường, đến từng thôn, khối phố; trong đó, phát huy vai trò nòng cốt của từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để tạo nên tính lan tỏa, gắn kết trong cộng đồng, để đem lại hiệu quả sâu rộng trong công tác tuyên truyền.

                                                                        

                                                                                 PTP Điện Bàn