Một số quy định về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (tại các tổ chức có sử dụng lao động)