Một số quy định về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (tại cơ quan, đơn vị)