Thị xã Điện Bàn tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

    Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; ngày 11/7/2023, Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết với sự tham gia của lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp thị xã chủ trì hội nghị.

     Hội nghị đã được nghe đại diện Phòng Tư pháp thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Tư pháp thị xã, trong đó tập trung vào kết quả đạt được trên các lĩnh vực như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý; công tác thi đua khen thưởng…Bên cạnh kết quả đạt được, Phòng Tư pháp cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tại Hội nghị, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các địa phương. Lãnh đạo Phòng Tư pháp đã ghi nhận, đánh giá cao các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu nêu ra, tập trung hướng dẫn cụ thể về công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, chuẩn tiếp cận pháp luật.

       Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ trì chỉ đạo bám sát thực hiện hiệu quả các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định 529/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị xã); chỉ đạo các địa phương tập trung bàn giao sổ hộ tịch cho Công an xã, phường để nhập dữ liệu trên nền CSDLQGVDC theo tinh thần Công văn số 656/STP-HCTP ngày 16/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai nhập dữ liệu sổ hộ tịch trên nền CSDLQGVDC và Kế hoạch phối hợp số 22/KHPH-STP-CAT ngày 15/3/2023 của Sở Tư pháp và Công an tỉnh; chỉ đạo tăng cường công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền trên địa bàn thị xã, nhất là tuyên truyền các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2023, tuyên truyền đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

                                                                    Kim Tuyến