Thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

      Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, ngày 21/6/2023, Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường và Trưởng ban thanh tra nhân dân xã, phường; Trưởng ban công tác Mặt trận 140 thôn, khối phố trên địa bàn thị xã.

       Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã trao đổi, tuyên truyền những nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, trong đó tập trung phân tích các quy định của pháp luật về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, như: những nội dung chính quyền cấp xã phải công khai cho dân biết; các nội dung, hình thức dân bàn, dân quyết định, dân kiểm tra, giám sát; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng; quyền thụ hưởng của công dân về thành quả phát triển kinh tế-xã hội và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

     Ngoài ra, Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-/NQ-TU ngày 29/12/2022 của BCH Đảng bộ thị xã về tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, trật tự xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

      Theo Kế hoạch, Hội nghị được tổ chức 2 lớp, mỗi lớp tổ chức tập huấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khối phố của 10 xã, phường. Dự kiến lớp thứ 2 sẽ tổ chức vào ngày 26/6/2023.

                                                                     

                                                                                                    PTP Điện Bàn