Điện Trung tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND xã Điện Trung về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2023”, nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về mục đích, ý nghĩa, khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua, UBND xã Điện Trung đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

    Tuyên truyền cổ động trực quan về ngày pháp luật qua hình thức treo pano, apphích, băng rôn, cờ phướng tại Trụ sở cơ quan, trên các trục đường chính của xã.

   Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự với thành phần tham dự: cán bộ, công chức; các ban ngành đoàn thể, thanh niên và các đại diện gia đình có con em trong diện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

    Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Chăn nuôi cho toàn thể cán bộ, công chức, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn xã.

   Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng cháy, chữa cháy đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị Trường học; Trạm y tế và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban ngành, hội đoàn thể trên địa bàn xã và 04 thôn.

    Thông qua các hoạt động hưởng ứng nhằm góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

                                                                                          Kim Tiền